Geluwe in beelden

Onderwerp - Verenigingsleven

A.C.W. title= 1 objecten

Bestuur Rozenhoek title= 2 objecten

Bestuur Voshoek title= 2 objecten

Bestuur wijk de Witte Poorte title= 4 objecten

BJB (Boerinnenjeugdbond) title= 24 objecten

brandweer title= 32 objecten

chiro title= 13 objecten

Christelijke Mutualiteiten title= 4 objecten

civiele bescherming title= 2 objecten

congregatie title= 3 objecten

eucharistische kruistocht title= 5 objecten

Fotoclub KIJK title= 1 objecten

Geluwse Gemeenzaamheid title= 1 objecten

Gregoriuskoor title= 2 objecten

harmonie Sint Cecilia title= 32 objecten

Hondenclub De trouwe vriend title= 8 objecten

kaarters title= 2 objecten

Kaartersclub 'Iedereen Welkom' title= 1 objecten

Kaartersclub tweeverbond katte - brabants paard title= 3 objecten

KAJ (kajotters) title= 30 objecten

KAV (Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging) title= 1 objecten

KBMJ (Katholieke Burgers- en MiddenstandsJeugd) title= 2 objecten

Koor A Lieta Vita title= 1 objecten

kroonwacht title= 5 objecten

KSA (Katholieke Studenten Actie) title= 10 objecten

kunstkring title= 1 objecten

KVGV title= 1 objecten

KWB (Kristelijke Werknemersbeweging) title= 2 objecten

meisjespatronaat title= 1 objecten

Misdienaars title= 1 objecten

Muziek door en voor de jeugd Meer 1 objecten

N.C.M.V title= 1 objecten

Pijprokersclub De Verenigde Rokers title= 3 objecten

toneelgezelschap title= 1 objecten

Toneelgezelschap 'Lach en leute' Ter Hand title= 31 objecten

toneelgezelschap 'Ons nieuw leven' title= 2 objecten

toneelgezelschap KTOOG (Koninklijke toneelgilde On title= 4 objecten

VKAJ (Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd) title= 12 objecten

VKBJ (Vrouwelijke Katholieke Burgersjeugd) title= 3 objecten

Vlaamse bond title= 1 objecten

VOS (Verbond der Vlaamse oudstrijders) title= 5 objecten

vrouwenbond title= 2 objecten

VTB (Vlaamse Toeristenbond) title= 1 objecten

witte brigade title= 1 objecten