Geluwe in beelden

Gegevens - stamboom - Taillieu Anna

Naam:
Vrouwelijk Taillieu Anna (klik voor beelden)


Echtgeno(o)t(e)/partner:
Mannelijk Bostyn Jules-René (°1889,+1949) (klik voor meer gegevens) (klik voor beelden)

Kinderen:
Mannelijk Bostyn Jozef - Achiel (°1929,+1942) (klik voor meer gegevens) (klik voor beelden)
Mannelijk Bostyn Remi (°1915) (klik voor meer gegevens) (klik voor beelden)
Bostyn Richard
Bostyn Elisabeth
Bostyn Albert
Bostyn Leon
Bostyn Agnes

Functie / beroep:
Meer info: